Proiecte in implementare
Protectia si promovarea biodiversitatii sitului ROSCI0229 Siriu
- Lansare proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului
- Filme documentare
- Inchidere proiect

Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0229 Siriu
- Inchidere proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului


Prezentarea sitului ROSCI0229 Siriu
 • Localizare
 • Relief
 • Clima
 • Geologie
 • Hidrografie

 • Biodiversitate

 • Flora
 • Fauna
 • Habitate naturale

 • Habitate naturale

  Tipuri de habitate naturale care constituie obiective de conservare pentru ROSCI0229 SIRIU,
  conform Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011


  Cod

   

  Denumire habitat

   

   

  %

  Reprez.

  Suprafaţa relativă

  Starea de conservare

  Global

  3230

  Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane

  0,01

  D

   

   

   

  4060

  Tufărişuri alpine şi boreale

  3

  B

  C

  B

  B

  6430

  Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin

  1

  B

  C

  B

  B

  7110*

  Turbării active

  0,05

  C

  C

  B

  B

  9110

  Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

  18,6

  A

  C

  A

  B

  9130

  Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

  12,8

  A

  C

  A

  B

  91E0*

  Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae

  0,5

  B

  C

  B

  B

  91V0

  Păduri dacice de fag - Symphyto-Fagion

  42

  A

  C

  A

  B

  9180*

  Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene

  0,05

  D

   

   

   

  9410

  Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana  - Vaccinio-Piceetea

  6,2

  A

  C

  A

  B

  Legenda:
  Cod = codul tipurilor de habitate din Anexa I a Directivei 92/43/CEE
  * = habitat prioritar
  % = ponderea din suprafaţa sitului care este acoperită cu tipul respectiv de habitat
  Reprez. = Reprezentativitate = măsura pentru cât de „tipic”este un habitat din situl respectiv:
  A = reprezentativitate excelentă,        B = reprezentativitate bună,
  C = reprezentativitate semnificativă,  D = prezenţă nesemnificativă
  Suprafaţa relativă = suprafaţa sitului acoperit de habitatul natural raportat la suprafaţa totală acoperită de acel tip de habitat natural în cadrul teritoriului naţional:
  §  A: 100 ≥ p > 15%
  §  B: 15 ≥ p > 2%
  §  C: 2 ≥ p > 0%
  Starea de conservare = Gradul de conservare al structurilor şi funcţiile tipului de habitat natural în cauză, precum şi posibilităţile de refacere/reconstrucţie:
  A = conservare excelentă, B = conservare bună, C = conservare medie sau redusă
  Global = Evaluarea globală = Evaluarea globală a valorii sitului din punct de vedere al conservării tipului de habitat natural respectiv:
  A = valoare excelentă,   B = valoare bună,   C = valoare considerabilă

   


  INFO! - Vezi Pliant Jandarmerie Montana in PDF

  Copyright @ 2010 - 2018 Consiliul Judetean Buzau